BirdDog P4K White. 4K 10-Bit Full NDI PTZ with 1″ Sony Sensor.

$13,125.00

BirdDog P4K White. 4K 10-Bit Full NDI PTZ with 1″ Sony Sensor.

$13,125.00

SKU: BDP4KWHITE Category: